Milujeme  (We Love - KA)
R: Václav KubásekNovotný Jaroslav (2) V: Československý státní film, 1951 VV: Rudolf HájekLadislav Terš N: Bohuslav BřezovskýJiří Stano S: Václav KubásekNovotný Jaroslav (2) PR: Věra Ženíšková K: Jaromír Holpuch Hu: Dalibor C. Vačkář; archivní – píseň Já si kopnem, dvakrát hopnem, píseň Nočko, nočko, kaj si se poděla, Dalibor C. Vačkář: píseň Píseň radosti, Dalibor C. Vačkář: píseň Májový valčík, píseň Hej panímámo, švarnou dceru máte, Dalibor C. Vačkář: píseň Šťastnou cestu Nahr: FISYO Dir: Otakar Pařík Zp: sbor mužskýJarmila Krulišovásbor Arch: Alois Mecera Kost: Miloslava Šmídová Ma: Václav Volk St: Jan Kohout Zv: František Šindelář Op: Josef Kopřiva H: Jaroslav Průcha (vedoucí internátu Mařec, zvaný tát), František Peterka (předák učňů Vojta Gavrecký), Jarmila Krulišová (Mirka, Vojtova dívka), Oldřich Lukeš (závodní Barvík), Vladimír Hlavatý (ing.František Hrůzek), Jaroslav Vojta (horník Saladyga), František Kovářík (děd Gavrecký), Arnošt Faltýnek (děd Vrubel), František Hanus (ing.Lauda), Zdeněk Kryzánek (Bürger, bývalý závodní), Vilém Besser (učeň Tonda Vrubel), Stanislav Fišer (učeň Jiří Jedlička), Stanislav Bruder (učeň Hilar), Václav Neužil (Štefan), Lumír Blahník (učeň Franta Gavlas), Jana Hrdličková (učnice bavlnářských závodů Jitka), Hynek Němec (Stach), Antonín Holzinger (učitel tance), Zdeněk Duss (Hilen), Radim Nikodém (učeň Petr Zajonc), Jaroslav Oliverius (učeň Slávek), Antonín Mikulič (učeň Pepík Zifka), Radovan Lukavský (komisař SNB), František Miroslav Doubrava (příslušník SNB), Jaroslav Orlický (příslušník SNB), Václav Švec (hostinský), Věra Váchová (sekretářka) Fo: 35 mm Ve: česká D: Rozdělovna filmů ČSF Pr: 12.09.1952 © Národní filmový archiv 
 
   Nováčci z hornického učňovského střediska se po svém nástupu zapojí do života internátu a Dolu Engels. Na dole jsou v plném proudu přípravy na projekt překopu, který má spojit doly Engels a Ludvík v jeden celek. Nikdo zatím netuší, že bývalý závodní Bürger chystá sabotážní akci. V části dolu se totiž nalézají prostory plné vody a současné vedení závodu o tom neví. Bürger ke svému cíli využije inženýra Laudu, neboť má v rukou doklad, že za okupace na Laudovo udání zahynul v koncentračním táboře horník Vrubel. Lauda podlehne Bürgerovu vydírání a prosadí nebezpečnou variantu projektu. Práce na překopu začínají, pracují na něm i učni. Předák Gavrecký se náhodou dozví, že v místech budoucího překopu se už kdysi kopalo, ale práce byly zastaveny. Ihned varuje inženýra Hrůzka. Také učňové narazí na podivné skutečnosti. Najdou Bürgerův plánek, který ztratil Lauda, a Tonda Vrubel vyslechne rozhovor Bürgera a Laudy o chystaném útěku. Sdělí všechno vedení závodu a to uvědomí Bezpečnost. S pomocí učňů jsou pak oba sabotéři zatčeni.
   The novices from the mining training centre become involved in the social life of the boarding house and Engels mine. At the mine preparations are being made for a project of digging a connection to join the Engels and Ludvík mines. No-one is suspecting that the former foreman Bürger is planning an act of sabotage. Part of the mine is filled with water and the present factory managers know nothing about it. Bürger uses the engineer Lauda for his purposes, since he possesses a document stating that, during the occupation, the miner Vrubel died in a concentration camp after Lauda had informed on him. Lauda has to succumb to Bürger's blackmailing and puts through a dangerous variant of the project. The work to join the two mines begins with the assistance of the trainees. Foreman Gavrecký discovers by chance that work had already been carried out on this very same site but was for some reason interrupted. He immediately alerts the engineer Hrůzek. The trainees also chance upon some strange goings on. They find Bürger's plan which Lauda has lost, and Tonda Vrubel overhears a conversation between Bürger and Lauda about a planned escape. They tell the management about what they have discovered who in turn inform the police. With the trainees' help the two saboteurs are then arrested.