Kalinová, Vanda
1966 – Konec srpna v hotelu Ozon (H - Judita)