Scheinpflugová Olga [dab]
1966 – Konec srpna v hotelu Ozon (H - hlas Staré)