Forman, Matěj
1970 – Hogo fogo Homolka (H - dvojče Máťa, vnuk Homolkových)
1969 – Ecce homo Homolka (H - dvojče Máťa, vnuk Homolkových)
1965 – Zločin v dívčí škole /Zločin v dívčí škole/ (H - synek Babinské)