Frona  (Sisters,The)
R: Jiří Krejčík V: Studio uměleckého filmu, 1954 VV: Zdeněk Oves N: Jaroslav Zrotal S: Vladimír BorJiří KrejčíkJaroslav Zrotal TS: Jiří Krejčík PR: Ladislav Helge AR: Miroslav KubištaVladimíra ČečetkováHelena Zídková K: Vladimír Novotný Hu: Jiří Šust; archivní – píseň Tydlidom, tydlidom, ženu prodám židom, píseň Uvážu si šátek červený jak plamen Nahr: FISYO Dir: Milivoj Uzelac Zp: Július Pántiksbor Arch: Rudolf LukešOldřich Bosák Kost: Růžena AdamcováVlasta Ševčíková Ma: Miloslav Jandera St: Josef Dobřichovský Zv: Miloslav Hůrka Op: Svoboda Václav ing.Ševčík Otto JUDr. H: Hana Čelková (Františka Zobačová, zvaná Frona), Gustav Hilmar (Zobač, Fronin tchán), Július Pántik (Floriš Zobač, Fronin muž), Otto Lackovič (družstevník Jura Žebroň, Fronin mi), František Smolík (předseda NV a druž.Filípek, Fronin), Marcela Martínková (traktoristka Mařa, Fronina sestra), Josef Bek (inženýr Antoš, instruktor z okresu), Zdeňka Baldová (družstevnice Bartoška), František Kreuzmann (družstevník Šafrán), Vladimír Hlavatý (předseda MO KSČ Grulík), Peter Paška (Janek Haluza), Miloš Vavruška (mladší příslušník SNB), František Kovářík (družstevník), Josef Kemr (geometr Havránek), Vilém Pfeiffer (příslušník SNB), Soběslav Sejk (nový geometr), Alois Dvorský (družstevník), Hermína Vojtová (družstevnice), Světla Amortová (družstevnice), Václav Trégl (hostinský), Adolf Král (príšlušník SNB), František KabrheľSlávek Volavý (primáš cimbálové muziky), Cimbálová muzika Slávka Volavého (kapela na taneční zábavě) Fo: 35 mm Ve: česká D: Rozdělovna filmů ČSF Pr: 26.09.1954 © Národní filmový archiv 
 
   Ze strachu z chudoby se provdala před několika lety Frona, dcera nynějšího předsedy JZD Filípka, za Floriše Zobače, syna nejbohatšího sedláka ze vsi. Manželství je nešťastné, manžel ji v opilosti bije a Frona se stále častěji schází se svým bývalým milým Jurou. Frona by se ráda rozvedla, ale nechce odejít s hanbou a bez polí, která přinesla věnem. Filípek, který nerad papíruje, s vděčností přijímá pomoc starého Zobače. Ten využívá přístupu k dokladům družstva k vlastnímu obohacení. Podplatí také geometra, který vyměřuje pozemky, aby mohly být rozorány meze. Geometr předstírá nemoc a práce jsou zastaveny. Starý Zobač v prudké hádce potvrdí Florišovi, že nemá v úmyslu mu předat grunt. Zoufalá Frona by nyní ráda oželela i majetek, ale nemůže odejít, protože tchán jí vyhrožuje. Má směnky, které podstrčil Filípkovi k podpisu. Nový geometr práci dokončí a starý Zobač vytrhává v noci vyměřovací kolíky. Floriš toho využije a otce pod rouškou tmy zastřelí. Podezření padne na Juru, ale ten je brzy očištěn. Frona zjistí, kdo je skutečný vrah, a Floriš se pokusí zastřelit i ji. Příslušníci SNB ho zatknou. Za nějaký čas přihlíží uzdravující se Frona spolu s milovaným Jurou slavnostnímu rozorávání mezí.
   Out of fear of poverty, Frona, the daughter of the present chairman of the Standard Farming Cooperative, Filípek, a few years ago married Floriš Zobač, son of the richest man in the village. The marriage is unhappy, her husband is drinking and beating her, and Frona is more and more often seeing her old love Jura. Frona would like to divorce her husband, but doesn't want to leave in disgrace and without the fields which she gave with her dowry. Filípek, who doesn't like paperwork, gladly accepts the help of the old Zobač. Zobač, on his side, is using the access to the papers of the Cooperative for his own profit. He also bribes the surveyor, whose work is to measure the land to enable ploughing away the field boundaries. The surveyor pretends to be ill, and the work is stopped. Old Zobač tells Floriš, in a nasty quarrel, that he has no intention of giving him the land. Desperate Frona would gladly give up her land now, but she cannot leave because her father-in-law is thereatening her. He has bills of exchange which he tricked Filípek into signing. The new surveyor finishes the work but old Zobač is pulling out the measuring sticks at night. Floriš takes advantage of the darkness of the night and shoots him dead. The suspicion falls on Jura, who, however, is soon cleared. Frona d