Zapadlí vlastenci  (Forgotten Patriots)
R: Miroslav J. Krňanský V: Elekta/Reiter, 1932 VV: Josef Hašler N: román Zapadlí vlastenci S: Jan ReiterKarel Lörsch K: Otto Heller Hu: Josef Dobeš; archivní – František Škroup: píseň Kde domov můj, Josef DobešPavel Schäfer: píseň Večerní píseň T: Josef Kajetán Tyl Zp: Nora Stallich Arch: Ferdinand FialaŠtěpán Kopecký Kost: Anna Suchardová-BrichováLauermann St: Marie Bourová Zv: Josef ZoraBedřich Poledník H: Jaroslav Vojta (farář Stehlík), Hugo Haas (švec Adam Hejnů), Hermína Vojtová (ševcova žena), Nora Stallich (preceptor Čermák), J.O. Martin (učitel Václav Čížek), Božena Svobodová (učitelova žena), Novák Josef (3) (Podzimek), Lída Baarová (Albínka, Podzimkova dcera), Emilie Sedláčková (Pepička, Albínčina teta), Jarmila Lhotová (Žaláková), Alexander Třebovský (vrch.hejtman.rada Michael Maxa z M), Hana Míšková (zpěvačka z Prahy), Jan Svoboda (Karel Tarant, Čermákův otec), Vladimír Borský (hrabě), Jiří Hron (myslivec), Věkoslav Satoria (kočí pantáta Češka z Lánů), Emanuel Hříbal (kostelník), Julius Baťha (kněz), Luigi Hofman (panský úředník na večírku), Karel Schleichert (panský úředník na večírku), Josef Dobeš (houslista na večírku), Gustav Čech (poselák), Vojtěch Loužecký (kněz), Stanislav Sedláček (zpěvák na kruchtě), Pěvecký sbor Dalibor Fo: 35 mm Ve: česká D: Elekta Pr: 28.10.1932 © Národní filmový archiv 
 
   V únoru 1842 přichází do malé krkonošské vsi Pozdětína podučitel Karel Čermák. Vychovávali ho prarodiče. Dědeček učitel zemřel a Karel musel zanechat studií, aby uživil babičku. Matku nepoznal, umřela, když byl malý. Kdysi byla ve službě a muž, který ji svedl, se s ní neoženil. Pozdětínský učitel Čížek a jeho žena i rázovitý farář Stehlík Karla přátelsky přijmou. Karlův strach z nového prostředí se brzy rozplyne. Albínka, neteř farářovy hospodyně Pepičky, se stane Karlovou tajnou láskou. Upřímní vlastenci uspořádají v Pozdětíně slavnost - českou besedu. Jediným stínem je chování vdovy po mlynáři Žalákovi, která ze žárlivosti prozradí, že Karel je nemanželského původu. Albínčin otec si proto dceru odveze domů. Velkým svátkem je pro několik obyvatel vsi návštěva Prahy. Po návratu domů se dozvědí, že majitelka panství zemřela. Jejím dědicem je hrabě Vladimír, pokrokový člověk a dobrý Čech. Na slavnosti, uspořádané na jeho počest, zazpívá Karel Škroupovu píseň "Kde domov můj". Když po čase navštíví hrabě Pozdětín, nabídne pilnému Čermákovi místo učitele v Mílově a doporučí, aby si s sebou vzal jako novou paní učitelovou Albínku.
   In February 1842 assistant teacher Karel Čermák comes to the small village of Pozdětín in the Krkonoše Mountains. He was brought up by his grandparents. When his grandfather the teacher died, Karel had to leave off his studies to care for his grandmother. He never knew his mother, she had died when he was still quite small. She had been employed as a servant and the man who seduced her did not marry her. The teacher Čížek and his wife and the distinctive vicar Stehlík amicably accepted Karel. Karel's fear of his new surroundings soon dissipates. Albínka, the niece of the vicar's housekeeper Pepička becomes Karel's secret love. The outspoken patriots organize a party for Czechs in Pozdětín. The only dark cloud is the behaviour of the widow of the late miller Žalák who divulges that Karel is an illegitimate child. Albínka's father takes his daughter home. For several inhabitants of the village a visit to Prague is a great holiday. Upon returning home they learn that the then proprietress of the estate has died. Her heir is Count Vladimír, a progressive man and a good Czech. At the celebration given in his honor Karel sings Škroup's song Kde domov můj. When the Count visits Pozdětín after some time, he offers the hard-working Čermák a position as a teacher in Mílov and recommends th