Za ranních červánků  (In the Red of Morning)
R: Josef Rovenský V: AB, 1934 VV: Josef Stein N: román Za ranních červánků S: Karel HašlerJosef NeubergJulius Schmitt AR: Rudolf Stahl K: Jaroslav Blažek Hu: Miloš SmatekKarel Hašler; archivní – Karel Hašler: píseň Ty šumavské hory T: Karel Hašler Arch: Štěpán Kopecký St: Marie Bourová Zv: František Šindelář Op: Hýsek Miloslav prof.dr. H: Karel Hašler (Josef Dobrovský), Bedřich Vrbský (František Palacký), Jaroslav Průcha (Eugen hrabě Černín z Chudenic), František Smolík (kaplan Fabián), František Hlavatý (farář Strnádek), Alexander Třebovský (hajný Mrština), Jiřina Štěpničková (Madlenka, vnučka Mrštiny), František Kovářík (Hukal), Ella Nollová (Hukalova žena), Miroslav Sirotek (synek Hukalových), Antonín Holzinger (obroční Johan), Betty Kysilková (Johanova žena), Vladimír Borský (Frantík, syn Johanových), František Paul (Tomeš), Josef Rovenský (dědeček), Darja Hajská (Rézinka), Hermína Vojtová (matka Rézinky), Václav Menger (starosta ze Švihova), Antonín Hodr (stoupenec Dobrovského), Karel Schleichert (ovčák), Bohdan Lachman (lokaj), Jan W. Speerger (panský biřic), Jan Marek (panský biřic), Emanuel Hříbal (panský biřic), Gustav Čech (venkovan u muziky), Antonín Marek (písecký vikář) Fo: 35 mm Ve: česká D: AB Pr: 26.10.1934 © Národní filmový archiv 
 
   Josef Dobrovský nepodporuje názor Františka Palackého, že by knihy českých autorů měly být psány pouze v češtině. Na panství svého přítele hraběte Černína slíbí Dobrovský kaplanovi, že promluví s hajným Mrštinou, který údajně ukrývá české knihy. Lidé v kraji Dobrovskému důvěřují, protože se jich vždy v pravou chvíli zastal. Mrština přizná, že má české knihy, a jeho krásná vnučka Madlenka je Dobrovskému donese. Dobrovský teprve potom pochopí Palackého víru v sílu českého jazyka. Obroční Johan chce oženit nevlastního syna Frantíka s hloupou Rézinkou, dcerou starosty Mengera. Frantík však miluje Madlenku a když mu otčím vyhrožuje vyděděním, odejde z domova. Madlenku miluje nezištnou láskou také kaplan. Vyzpovídá se Dobrovskému a prosí ho, aby se přimluvil u hraběte za Madlenku a Frantíka, kteří se chtějí vzít. Hrabě pak ustanoví Frantíka pomocníkem hajného. Před kostelem se koná velkolepé poutní shromáždění, kde Dobrovský poprvé slouží mši v českém jazyce.
   Josef Dobrovský does not support František Palacký's opinion that books by Czech authors should be written only in Czech. At the demesne of his friend, Count Černín, Dobrovský promises the curate that he will have a talk with gamekeeper Mrština, who apparently has hidden books in Czech. The people in the region trust in Dobrovský because he has always stood up for them at the right moment. Mrština admits that he has books in Czech, and his beautiful granddaughter Madlenka brings them to Dobrovský. Dobrovský only then understands Palacký's faith in the Czech language. The official of the manor Johan would like to marry his step-son Frantík to foolish Rézinka, the daughter of Mayor Menger. Frantík, however, is in love with Madlenka and when his step-father threatens him with disinheritance, he leaves home. The curate also loves Madlenka with a selfless love. He confesses this to Dobrovský and asks him to speak at the count's on behalf of Madlenka and Frantík who want to marry one another. The count then appoints Frantík assistant gamekeeper. In front of the church a grandiose gathering of pilgrims is taking place where for the first time Dobrovský serves mass in the Czech tongue.