Filosofská historie  (Philosophical Story, A)
R: Otakar Vávra V: Moldavia, 1937 VV: Kabelík Vladimír (výroba) N: novela Filosofská historie S: Otakar Vávra AR: Rudolf Stahl K: Otto HellerFerdinand Pečenka Hu: Branberger Jan (úprava); archivní – Bedřich Smetana: převzatá Pochod studentských legií, Jan Branberger: píseň Když jsem svou Márinku, František Škroup: píseň Píseň společná, píseň Gaudeamus igitur, Josef Vašák: píseň Jarní, Josef Václav Rosenkranc: píseň Již zlaté sluníčko zašlo, píseň Jak se ten měsíček za lesíkem bělá, Jan Branberger: píseň Studentská píseň Nahr: Orchestr F.O.K. Dir: Václav Smetáček T: Václav HankaKarel Havlíček BorovskýFrantišek Ladislav ČelakovskýJan Jindřich Marek Zp: Jan Pivecsbor mužskýsborsbor dětskýElena Hálková Arch: Štěpán Kopecký Kost: Josef Wenig St: Jan Kohout Zv: Vilém Taraba H: Jan Pivec (filozof Václav Frýbort), Ladislav Boháč (filozof Vavřena), Vladimír Hlavatý (filozof Špína), Stanislav Neumann (filozof Zelenka), Helena Friedlová (bytná studentů slečna Elis), Jindřich Plachta (aktuár Roubínek), Zdeňka Gräfová (Roubínkova manželka Tereza), Ela Poznerová (Lotty, dcera Roubínkových), Karla Oličová (Lenka, neteř Roubínkových), Zdeňka Baldová (paní domácí Krupková), Elena Hálková (Márinka, dcera Krupkové), Anna Steimarová (Rollerová, bývalá purkmistrová), Jára Kohout (policajt Koníček), František Kreuzmann (katecheta), Svatopluk Beneš (student), Viktor Dintr (student), M. Šebor (student), Alois Dvorský (školník Mouček), Eman Fiala (domácí učitel Brož), Alois Peterka (Frýbortův otec), Otto Rubík (hrabě Georg), František Hlavatý (profesor), Karel Jičínský (profesor), Václav Menger (profesor), Jaroslav Průcha (profesor), Václav Švec (profesor), Jan W. Speerger (rakouský důstojník), Jarmila Švabíková (bojovnice na barikádě), František Beranský (člen městské gardy), Milada Smolíková (zákaznice u řezníka), Milka Balek-Brodská (zákaznice u řezníka) Chor: Joe Jenčík Fo: 35 mm Ve: česká D: Moldavia Pr: 05.11.1937 © Národní filmový archiv 
 
   Slečna Elis má na bytě litomyšlské studenty, filozofy Frýborta, Vavřenu, Špínu a Zelenku. Výbojný Frýbort a tichý Špína milují Márinku, dceru paní domácí Krupkové. Špína nedokáže dát Márince svůj cit najevo a trápí se jejím nezájmem. Vavřena je zamilován do schovanky aktuára Roubínka, Lenky. Roubínkovi by však raději viděli, kdyby dal přednost jejich dceři Lotty. Filozofské Majáles je Metternichovým příkazem zrušeno jako ryze česká slavnost, ale studenti Majáles přesto oslaví za účasti celého města. Nájemníci slečny Elis jsou za to potrestáni karcerem. Špína, neúspěšný při závěrečných zkouškách i ve vztahu k Márince, odchází do kláštera Milosrdných bratří v Praze. Rok 1848 přinese zřízením konstituce nový život i do poklidné Litomyšle. Frýbort a Vavřena se stanou důstojníky studentské legie, která se vydá na pomoc Praze, vzbouřené proti rakouskému absolutismu. Na barikádách je jako kněz i Špína. Po porážce revoluce Frýbort a Vavřena prchají domů, Špína však v boji padne. Za čas se studenti vracejí do Litomyšle. Frýbort žádá o ruku Márinku a Vavřena se zasnoubí s Lenkou.
   Miss Elis has in her lodgings students from Litomyšl: the philosophers Frýbort, Vavřena, Špína, and Zelenka. The aggressive Frýbort and the quiet Špína are in love with Márinka, the daughter of landlady Krupková. Špína is unable to make clear his feelings for Márinka and he suffers from her lack of interest. Vavřena is in love with Lenka, the ward of Actuary Roubínek. But the Roubíneks would rather see him give his preference to their daughter Lotty. By order of Metternich, the philosopher's May Festival is cancelled as a purely Czech festival. But the students celebrate the festival anyway with the participation of the whole town. The tenants of Miss Elis are subjected to school detention as punishment. Špína, unsuccessful in his final exams and in his relationship with Márinka, leaves to the Prague monastery The Brothers of Mercy. The year 1848 brings through the establishment of a constitution new life even to tranquil Litomyšl. Frýbort and Vavřena become officers of the student's legion which sets off to assist Prague tevolting against Austrian absolutism. On the barricades opposing the Windischgrätz units is even Špína, as a priest. After the defeat of the revolution Frýbort and Vavřena flee for home. Špína, however, falls in the battle. After a time the students return to L