Nemodlenec  (The Miscreant)
R: Václav Kubásek V: Poja Film, 1927 N: román Nemodlenec S: Václav Kubásek K: Jaroslav Fischer Arch: Alois Mecera H: L.H. Struna (tulák Jan), Marie Černá (tulákova dcera Dalena/komtesa Alžb), František Havel (zeman Luhovský), Joe Jenčík (starší zemanův syn Adam), Jiří Hron (mladší zemanův syn Michal), Marie Fingerová (zemanka Luhovská), Saša Dobrovolná (hospodyně Veruna), Jan W. Speerger (hospodářův děd), Theodor Pištěk (justiciár na zámku), Karel Schleichert (farář Kalina), Frank Argus (šlechtic), Eduard Malý (Alžbětin otec generál Baras), Václav Žichovský (majitel panství), Jan RichterMartin Frič Fo: 35 mm Ve: česká D: Biografia Pr: 30.03.1928 © Národní filmový archiv 
 
   Mladá ovdovělá hraběnka se ujala vysíleného poutníka Jana trápícího se rozchodem s milovanou Marií, která dala přednost bohatému zemanu Luhovskému. Později ze soucitu vyrostla láska a hraběnka se za Jana provdala. Hraběnčini bratři však tomuto svazku nepřáli a vyhnali Jana i s jeho a hraběnčinou dcerkou Dalenou. Po letech se Jan vrátil do svého kraje a před smrtí svěřil dceru do ochrany své bývalé lásce, Marii Luhovské. Do Daleny, z které zemanka ze žárlivosti udělala služku, se zamiloval prvorozený syn Luhovských Adam. Dalena jej odmítla, protože toužila po Adamově mladším bratru Michalovi. Adam se z nešťastné lásky zastřelil a zemanka žalem zemřela. Zeman chtěl poznat dívku, kvůli které jeho syn spáchal sebevraždu. Když ji spatřil, požádal ji o ruku. Dalena svolila, neboť viděla marnost svého citu k Michalovi. Michal se staral o neteř hraběte, Alžbětu, a mezi oběma brzy vzplanul vřelý cit. Michal se zúčastnil rebelie proti nespravedlivé vrchnosti a byl proto na příkaz hraběte odveden do žaláře. Rozhořčená Dalena šla na zámek zachránit Michala a zároveň s matčinou závětí uplatnit svá práva. Tam se setkala s Alžbětou a poznala v ní vlastní sestru. Alžbětina čistá láska k Michalovi přemohla Dalenin hněv. Michal byl propuštěn a nikdo už Alžbětě nebránil v její lásce. &
   A young widowed countess takes in an exhausted pilgrim named Jan, who is fretting over the recent break up with his lover Marie, who had given herself to the wealthy squire, Luhovský in preference to him. Later, pity grows into love and the countess and Jan get married. However, the countesses brother cannot accept the marriage and banishes both Jan and their young daughter, Dalena. Years on, Jan returns to his native land and before he dies, he entrusts the care of his daughter to his former lover Marie Luhovský. Due to Marie's jealousy, Dalena is put to work as a maid. The Luhovský's eldest son, Adam, falls in love with Dalena but she refuses him because she is in love with his younger brother, Michal. Adam, suffering from unrequited love, shoots himself and soon after his mother dies of grief. Squire Luhovský wants to meet the girl that drove his son to suicide. As soon as he catches sight of her he offers her his hand in marriage. Dalena consents, only because she realises the futility of her feelings for Michal. Michal takes care of the countesses niece, Alžběta and before long, strong emotions of love grow between them. Michal takes part in a rebellion against the inequities of the ruling classes and is, as the result of an order from the count, imprisoned. Outraged Dalena