Kurýři císařovi (Napoleon) (Ve stínu Napoleonově)  ( The Emperor's Couriers (Napoleon) (In the Shadow of Napoleon))
R: Robert BlümsriederV. (R.) Gersik V: Brunafilm, 1924 H: Paul AskonasLeopold ŘezníčekStella ŠmehlíkováNini ForsterRainer Simons Fo: 35 mm Ve: česká © Národní filmový archiv 
 
   V roce 1809 se Napoleon usídlil ve Vídni a rakouský dvůr se přestěhoval do Prahy. Kníže Metternich pověřil krásnou hraběnku Arenbergrovou úkolem získávat pro něho zprávy o francouzské armádě. Hraběnka se seznámí s Napoleonovými kurýry a snaží se získat náklonnost jednoho z nich, hraběte Ormonda, který je však zamilován do Ginetty, dcery schönbrunského zahradníka. Jednoho dne se hraběnka zmocní důležitých listin a pošle je Metternichovi do Prahy. Když je ztráta dokumentů objevena, vina padne na hraběte Ormonda, který má být za svou nedbalost zastřelen. Ginetta se však mezitím dozví, že je nemanželskou dcerou Napoleona a prosí císaře, aby Ormonda zachránil. Napoleon nařídí nové vyšetřování případu. Hraběnka vrátí listiny, Ormond je rehabilitován a šťastně objeme milovanou Ginettu. (Podle dobového tisku.)
   It is 1809 and Napoleon takes up residence in Vienna and the Austrian court moves to Prague. Prince Metternich entrusts the beautiful countess Arenberger with the task of acquiring for him news of the activities French army. The countess encounters Napoleon's couriers and tries to win the affection of one of them, count Ormond, who is however in love with Ginette, daughter of a gardener from Schonbrun. One day, the countess takes possesion of some important papers and sends them to Metternich in Prague. When the documents are discovered missing, the blame falls on count Ormond who, for his carelessness is sentenced to death by shooting. Ginette, in the meantime has discovered that she is in fact the illegitimate daughter of Napoleon and asks the emperor to pardon Ormond. Napoleon orders a new investigation into the case. The Countess returns the stolen papers, Ormond is rehabilitated and happily embraces his beloved Ginette. (According to an article appearing in the press at the time the film was made.)